Tehhe-piedāvājums

Kā noslēgt izdevīgu pārvaldīšanas līgumu?

Vai Jums ir labs mājas apsaimniekotājs? Dzīvokļu īpašnieki ļoti bieži nemaz nevar īsti pamatoti atbildēt uz šo jautājumu.  Labs apsaimniekotājs ir tāds, kas ne tikai veic tekošos apsaimniekošanas izdevumus (teritorijas kopšana un sīkie remontdarbi), bet arī veic plānotu finanšu līdzekļu uzkrāšanu plānotiem remontdarbiem vai mājas atjaunošanas darbiem, tādējādi rūpējoties par īpašuma ilgtermiņa vērtības saglabāšanu. Vai Jūsu apsaimniekotājs to dara?

Lai izvērtētu Jūsu apsaimniekotāja darbu, vispirms būtu vēlams rūpīgi un detalizēti izvērtēt esošo mājas pārvaldītāja darbu:

  1. vai spēkā esošais līgums atbilst visiem LR normatīvajiem aktiem?
  2. Vai spēkā esošais līgums paredz arī mājas ilgtspējīgu pārvaldīšanu? Vai tiek nodrošināti visi mājai nepieciešamie pakalpojumi?
  3. Vai visi līgumā minētie pārvaldīšanas pakalpojumi tiek sniegti savlaicīgi un labā kvalitātē? (to var veikt ar mājas audita palīdzību)
  4. Kāds ir ēkas tehniskais stāvoklis? (to var izvērtēt neatkarīgi pieaicināts sertificēts speciālists)
  5. Kad pēdējo reizi tika organizēta dzīvokļu īpašnieku sapulce?

Ja esat pieņēmuši lēmumu par mājas pārvaldnieka maiņu, tad vispirms ir jāizpēta līdz šim noslēgtie līgumi un jūsu daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas kārtība, kā arī iespējas lauzt līgumu ar līdzšinējo pārvaldnieku.

Noslēdzot jauno pārvaldīšana līgumu, dzīvokļu īpašniekiem papildus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajām normām, savstarpēji ir jāvienojas:

  • Kādas mājas pārvaldīšanas darbības veic pārvaldnieks un kādas paši dzīvokļu īpašnieki (vai kāds cits pakalpojumu sniedzējs);
  • Termiņus un kārtību, kādā mājas pārvaldniekam jāiesniedz atskaites par mājas pārvaldīšanas uzdevumu izpildi, tostarp pārskats par finanšu līdzekļu izmantošanu;
  • Jautājumus, kuros mājas pārvaldniekam ir tiesības pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus (piemēram, maksājumu veikšanā vai pārstāvēt īpašnieku intereses tiesā);
  • Par uzkrājumu veidošanu mājas remontdarbu veikšanai un uzturēšanai. Vēlams lūgt mājas pārvaldniekam plānu, kas paredz konkrētus darbus tuvāko 5-10 gadu periodā;
  • Un citiem jautājumiem, atkarībā no konkrētās dzīvojamās mājas un dzīvokļu īpašnieku vēlmēm.

TEHHE piedāvā pārskatīt Jūsu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas kārtību, izstrādājot ilgspējīgu mājas pārvaldīšanas plānu, nodrošinot visus nepieciešamos pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus. Vairāk informācijas te: +371 68304141 vai info@tehhe.lv .